Zi-le, dom’ Cepoi!

Am avut niste contre cu fostul Ministru al Sanatatii, Vasile Cepoi, in emisiunea de duminica seara. Omul a stat ascuns in toata perioada din urma, sperind, probabil, sa scape de tinicheaua pe care i-a legat-o de coada raportul ANI care a dus la destituirea sa. De cind l-a recuperat Ponta facindu-l consilier personal a prins glas si pozeaza in victima. Sa citim insa cu atentie raportul INTEGRAL intocmit de ANI in ceea ce-l priveste, zic…

RAPORT DE EVALUARE

În temeiul dispozițiilor art. 8, art. 9, art. 10 lit. b), d), e) și g) și Secțiunile a 2-a și a 3-a din Capitolul I al Titlului II din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative:

Partea descriptivă a situației de fapt

La data de 27.04.2011, în temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, Agenția Națională de Integritate a fost sesizată de către dl. Dan Romulus Șerban, în calitate de președinte al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor (CoNAS), cu privire la posibila încălcare a regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese de către dl. CEPOI VASILE, prin deținerea simultană a funcțiilor de director al Direcției de Sănătate Publică Iași, manager de proiect în cadrul proiectului ”Calitate și performanță în sistemul sănătății publice din România” și membru al organului colegial al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, în calitatea sa de manager de proiect semnând un protocol cu Direcția de Sănătate Publică Iași, unde deține funcția de director.
Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 176/2010, procedura de înștiințare a fost îndeplinită, dl. Cepoi Vasile fiind informat prin adresa nr. 57370/G/II/12.05.2011 despre declanșarea activității de evaluare, scrisoare returnată la sediul Agenției Naționale de Integritate cu mențiunea pe plic ”Expirat termen păstrare”, iar ulterior, prin adresa nr. 36838/G/II/09.08.2012, a fost informat cu privire la identificarea unor elemente privind nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese (confirmare de primire semnată de fiica d-lui Cepoi Vasile).
Agenția Națională de Integritate este competentă să evalueze respectarea, de către dl. Cepoi Vasile, a dispozițiilor legale privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și incompatibilităților pe durata exercitării funcției publice, întrucât sus numitul face parte din categoria de persoane prevăzute la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din același act normativ, perioada supusă evaluării este perioada cuprinsă între 19.03.2009 (numit în funcția publică de execuție de consilier în cadrul DSP Iași, ulterior numit în funcția de conducere de director al aceleiași instituții) – 16.08.2010 (eliberat din funcția de director coordonator al DSP Iași) și 03.09.2010 (numit în funcția publică de execuție de consilier în cadrul DSP Iași, ulterior numit în funcția de conducere de director al aceleiași instituții) – în prezent deținând funcția de ministru al Sănătății.

Punctul de vedere

Urmare informării transmise la data de 09.08.2012, dl. Cepoi Vasile s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate însoțit de av. Constantinof Valentin pentru a lua cunoștință de actele din dosar, fapt consemnat în procesul verbal din data de 03.09.2012, iar ulterior, a depus la dosar punctul de vedere înregistrat sub nr. 39321/G/II/06.09.2012, în care face, în esență, următoarele precizări: ”(…) consider ca nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru a reține existența unui conflict de interese în sensul art. 20 alin. (1) din Legea 176/2010 coroborat cu art 79 din Legea nr. 161/2003 și pentru următoarele considerente:
DSP Iași nu avea competența de a lua decizii raportat la aprobarea, derularea sau verificarea proiectului ”Calitate și performanță în sistemul sănătății publice din România”. (…) În aceste condiții, în lipsa competenței D.S.P. Iași în luarea deciziilor privitoare la Proiect, nu putem discuta de plano de un conflict de interese.
La momentul încheierii acordului de parteneriat nr. 146/06.08.2009 nu aveam relații cu caracter patrimonial cu nici unul din semnatarii Acordului. (…) Or, nu se poate considera că aș fi fost incompatibil la momentul semnării Acordului (06.08.2009), întrucât aș fi prevăzut și urmărit ca la aproximativ 2 ani mai târziu (01.05.2011) să intru în relații de colaborare în cadrul acestui proiect.
La momentul încheierii acordului de parteneriat nr. 146/06.08.2009 nu existau interese patrimoniale ale subsemnatului și soției mele și oricum, chiar dacă ar fi existat, acestea nu puteau influența deciziile pe care trebuia să le iau în exercitarea funcției publice. (…) În privința soției mele, menționez faptul că aceasta a fost angajată de Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. T. Pop ape perioadă determinată (01.12.2010 – 31.04.2013), astfel cum rezultă din contractual individual de muncă nr. 23615/30.11.2010. Prin urmare, nici soția subsemnatului nu avea angajate relații de natură patrimonială cu vreunul dintre membrii Acordului la data semnării acestuia (06.08.2009) și, mai mult decât atât, nu se poate considera că decizia de a semna acest accord a fost sau putea fi afectată de relațiile de muncă în care a intrat soția mea (…) după 15 luni de la semnarea Acordului.
În concluzie, având în vedere faptul că, pe de o parte, DSP Iași nu a fost implicată din punct de vedere decizional în aprobarea, derularea și valorificarea proiectului, iar pe de altă parte, nici eu, nici soția nu aveam relații/interese patrimoniale cu semnatarii acordului, apreciem că nu sunt îndeplinite cerințele legale reglementate de dispozițiile art. 79 din Legea nr. 161/2003 pentru a reține existența unui conflict”.

Evaluarea documentației aflată la dosar

După transmiterea informării către persoana evaluată, în temeiul art. 15 alin (1) din Legea nr. 176/2010, s-a procedat la solicitarea de documente și informații necesare desfășurării activității de evaluare, următoarelor persoane juridice de drept public și privat:
Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
Direcția de Sănătate Publică a jud. Iași
Ministerul Justiției – Registrul Național ONG
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU)
Organismul Intermediar Regional București – Ilfov
Administrația Finanțelor Publice a mun. Iași
Fundația ”Amfiteatru”

Din analiza datelor și informațiilor primite, pentru perioada supusă evaluării, au rezultat următoarele:
Potrivit adresei nr. 11836/07.11.2011 a Direcției de Sănătate Publică Iași, dl. Cepoi Vasile a deținut următoarele funcții în cadrul DSP Iași:
la data de 19.03.2009 a fost numit în funcția publică de execuție de consilier, conform Dispoziției DSP Iași nr. 18/18.03.2009;
la data de 27.03.2009 a fost promovat pe o perioadă de maximum 6 luni în funcția publică de conducere de director executiv al DSP Iași și începând cu data de 25.05.2009 a fost numit în funcția de director coordonator al DSP Iași conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. R/1132/26.05.2009, fiind eliberat din această funcție la data de 16.08.2010;
la data de 03.09.2010 a fost numit în funcția publică de consilier, conform Dispoziției DSP Iași nr. 116/02.09.2010;
începând cu data de 08.09.2010 i-au fost delegate atribuțiile și responsabilitățile specifice funcției publice de conducere vacante de director executiv prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. R/2495/08.09.2010, iar începând cu data de 04.11.2010 a fost numit în funcția publică de conducere de director executiv al DSP Iași prin Ordinul nr. 2724/04.11.2010, în urma concursului susținut în perioada 18 – 20 octombrie 2010.
Potrivit adresei nr. 167/09.05.2012 a Fundației ”Amfiteatru”, dl. Cepoi Vasile deține următoarele funcții în cadrul fundației:
Nominalizat pe lista experților pe termen lung pentru postul de Manager de proiect în cadrul proiectului ”Calitate și performanță în sistemul sănătății publice din România”, numit pe această funcție prin Decizia nr. 08/01.09.2010 a Fundației ”Amfiteatru” și înlocuit din funcție potrivit Notificării nr. 1/26.10.2010 pentru modificarea contractului de finanțare nr. POSDRU/81/3.2/S/59348.
Director de proiect pentru activitățile editoriale și de cercetare, în perioada 01.12.2010 – 05.12.2011, conform Contractului individual de muncă nr. 13223/14.12.2010;
Trainer audit calitate în cadrul proiectului ”Calitate și performanță în sistemul sănătății publice din România”, în perioada 01.05.2011 – 31.08.2011, conform Contractului de prestări servicii nr. 183/26.04.2011;
Trainer audit calitate în cadrul proiectului ”Calitate și performanță în sistemul sănătății publice din România”, în perioada 01.10.2011 – 31.03.2011, conform Contractului civil de prestări servicii nr. 256/01.10.2011 și AA nr. 1/27.02.2012;
Prin adresele nr. 3882/07.05.2012 și 4107/15.05.2012, Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea București Ilfov a transmis următoarele informații cu privire implementarea proiectului POSDRU/81/3.2/S/59348 ”Calitate și performanță în sistemul sănătății publice din România”:
Conform Acordului de parteneriat nr. 146/06.08.2009, parteneri în cadrul proiectului sunt:
Fundația Amfiteatru, beneficiar;
Direcția de Sănătate Publică jud. Iași, partener 1;
Colegiul Medicilor din România, partener 2;
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași, partener 3;
Info Educația S.R.L., partener 4.
Perioada de implementare a proiectului este 01.09.2010 – 01.06.2013, valoarea eligibilă a acestuia fiind de 11.683.370 lei, din care Beneficiarul (Fundația Amfiteatru) angajează suma de 8.879.361 lei, iar Partenerul 1 (DSP Iași) angajează suma de 1.109.920 lei, reprezentând costurile suportate de aceștia în vederea implementării proiectului.

Din analiza datelor și informațiilor primite au rezultat următoarele:
La data de 06.08.2009, dl. Cepoi Vasile semnează în vederea asocierii, în calitate de Director Coordonator al Direcției de Sănătate Publică Iași, Acordul de parteneriat nr. 146, prin care Fundația Amfiteatru, având calitate de beneficiar, urmează să implementeze proiectul ”Calitate și performanță în sistemul sănătății publice din România”, împreună cu Direcția de Sănătate Publică Iași, Colegiul Medicilor din România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași și S.C. Info Educația S.R.L
Se impune precizarea că, potrivit ”Ghidului solicitantului. Condiții specifice. Cerere de propuneri de proiecte” nr. 81 – ”Competențe pentru competitivitate”, Axa prioritară 3 ”Creșterea adapatabilității și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.2. ”Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”, accesarea de fonduri pe această axă nu ar fi fost posibilă fără participarea DSP Iași la semnarea Acordul de parteneriat, având în vedere faptul că, fiind structură subordonată Ministerului Sănătății, face parte din categoriile de parteneri eligibili.
Ulterior semnării Acordului de parteneriat, la data de 01.09.2010, dl. Cepoi Vasile este numit manager de proiect, prin Decizia nr. 08/01.09.2010 a Fundației ”Amfiteatru”, funcție pe care o exercită până la data de 26.10.2010, când este înlocuit potrivit Notificării nr. 1/26.10.2010 pentru modificarea contractului de finanțare nr. POSDRU/81/3.2/S/59348. Pentru această periodă, dl. Cepoi Vasile nu a fost remunerat.
La data de 14.12.2010, dl. Cepoi Vasile, director executiv al DSP Iași, este angajat de către Fundația Amfiteatru în baza Contractului individual de muncă nr. 13223 în funcția de Director de proiect pentru activitățile editoriale și de cercetare, cu un salariu brut de 500 lei pentru o fracțiune de normă de 2 ore/zi, funcție pe care o exercită în perioada 01.12.2010 – 05.12.2011, realizând un venit net total de 4.556 lei.
Ulterior, tot Fundația Amfiteatru îl angajează în funcția de trainer audit calitate în cadrul proiectului, în baza contractelor de prestări servicii nr. 183/26.04.2011, nr. 256/01.10.2011 și AA nr. 1/27.02.2012, dl. Cepoi Vasile obținând venituri totale de 149.550 lei.
Cu referire la aspectele mai sus menționate, se impun următoarele precizări:
potrivit art. 6 – Responsabilitățile părților în implementarea proiectului din Acordul de parteneriat, Partenerul I, respectiv DSP Iași, ”va contribui cu expertiza esențială a resurselor umane (…) furnizând managerul de proiect și alți experți în domeniul sanitar”.
Astfel, pentru activitățile desfășurate, DSP Iași urma să angajeze suma de 1.109.920 lei (TVA exclus). Ulterior însă, la solicitarea beneficiarului (angajatorul domnului Cepoi Vasile) prin Actul adițional nr. 2/28.12.2010, se modifică prevederile Contractului de finanțare în sensul transferării sumelor de bani angajate inițial de partenerul 1, respectiv DSP Iași, către beneficar, în speță Fundația Amfiteatru. Subliniem faptul că la data inițierii și realizării actului adițional dl. Cepoi Vasile desfășura activitatea de director de programe în cadrul Fundației Amfiteatru simultan cu funcția de director executiv la DSP Iași – cu atribuții de ordonator de credite conform Legii finanțelor publice nr. 500/2002 și a Ordinului Ministrului Sănătății 1078/2010 privind privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
Suma anagajată inițial a fost redusă la 108.750 lei (TVA exclus), motivat de ”schimbările legislative care afectează direct unul din parteneri”, invocându-se aplicarea ”HG 144/2010 Anexa 2 și a Ordinului Ministerului Sănătății 1085/30.08.2010 prin care se stabilește numărul fix de posturi în cazul Direcțiilor de Sănătate Publice, Partenerul 1 (Direcția de Sănătate Publică Iași) aflându-se în imposibilitatea angajării specialiștilor necesari derulării activității”. Diferența de 1.001.170 lei a fost transferată prin act adițional către beneficiarul proiectului, Fundația Amfiteatru, pentru a putea desfășura activitățile și angaja personalul necesar așa cum au fost planificate în graficul inițial, fiind transferate și responsabilitățile cu privire la asigurarea Resurselor Umane, care inițial erau ale Partenerului I. Mai mult, prin același act adițional se aduce și o modificare în sensul ca Partenerul 3 va asigura și un asistent de proiect regional și un operator baze de date, care inițial erau alocați Partenerului I.
Ulterior asigurării condițiilor financiare suficiente pentru Fundația Amfiteatru, prin realizarea transferului sumelor de bani sus-menționate, și a responsabilităților aferente pentru angajare, dl. Cepoi Vasile, director executiv la DSP Iași, Partener I în proiect, este angajat de către Fundația Amfiteatru, Beneficiarul proiectului, în baza unui contract individual de muncă și a două contracte de prestări servicii, obținând venituri totale de 154.106 lei, cuantum care depășește chiar suma cu care rămâne anagajată în proiect DSP Iași.
Mai mult decât atât, urmare modificărilor aduse prin actul adițional sus menționat, în sensul că Partenerul 3 va asigura și un asistent de proiect regional, începând cu data de 01.12.2010, d-na Cepoi Fănița, soția d-lui Cepoi Vasile a fost angajată în proiect de către Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași (Partener 3), în baza contractului individual de muncă nr. 23615/30.11.2010, pe o perioadă de 29 luni, până la data de 31.04.2013, în funcția de Asistent proiect regional NE, cu un salariu brut de 2.940 lei/lună pentru o fracțiune de normă de 2 ore/zi, realizând un venit salarial net de 31.230 lei pentru perioada 01.12.2010 – 31.03.2012. Domnul Cepoi Vasile, îndeplinea la momentul angajării soției sale funcțiile de: director de proiect pentru activitățile editoriale și de cercetare la Fundația Amfiteatru (beneficiar) – remunerat și funcția de director executiv la DSP Iași (Partener 1) – remunerat.
În ceea ce privește aspectele sus menționate, considerăm că au fost încălcate atât prevederile Instrucțiunii nr. 47 privind clarificarea unor aspecte referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POSDRU 2007 – 2013, conform cărora: ”nu este permis ca activitățile ce revin liderului de parteneriat, în conformitate cu prevederile acordului de parteneriat și a cererii de finațare, să fie desfășurate de către experții Partenerului/Partenerilor sau vice-versa. Cu alte cuvinte, rolurile și responsabilitățile ce le revin fiecărui Partener, vor fi îndeplinite prin utilizarea de resurse umane proprii și/sau externalizare de activități”, cât și prevederile art. 111 alin. (1) din Contractul de finanțare aferent proiectului ”Calitate și performanță în sistemul sănătății publice din România”, ”reprezintă conflict de interese orice situație care împiedică părțile contractante de a avea o atitudine profesionistă, obiectivă și imparțială sau care le împiedică să execute activitățile prevăzute în prezentul Contract într-o manieră profesionistă, obiectivă și imparțială, din motive referitoare la familie, viață personală, afinități politice sau naționale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menționate includ orice avanntaj pentru persoana în cauză, soțul/soția, rude ori afini, până la gradul 4 inclusiv”. Iar potrivit alin. (3), ”dispozițiile menționate (…) se aplică partenerilor, subcontractanților, angajaților Beneficiarului (…) implicați în realizarea prevederilor prezentului Contract.”

Art. 2531 Cod penal definește conflictul de interese ca fiind fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, îndeplinește un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soțul său, o rudă sau un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultmiii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat sau beneficiază de servicii sau foloase de orice natură.

În plus, întrucât aspectele de mai sus sunt în legătură directă cu procesul de implementare a fondurilor europene nerambursabile, pe lângă respectarea principiilor care guvernează statutul funcției persoanelor implicate, este necesară și aplicarea cerințelor regulamentelor UE privind managementul financiar sănătos, ceea ce implică și utilizarea corectă și transparentă a fondurilor europene nerambursabile. Din aceste considerente, îndeplinirea cu strictețe a cerințelor legale în ceea ce privește evitarea apariției situațiilor de conflict de interese constituie o cerință fundamentală în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.
Potrivit art. 52 alin. (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, un conflict de interese survine în cazul în care exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei altor persoane (…) este compromisă din motive care implică familia, viața sentimental, afinitățile politice sau naționale, interesul economic au orice alt interes comun cu cel al beneficiarului”.
Conform art. 34 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002, ”actele care ar putea fi viciate de un conflict de interese în sensul art. 52 alin. (2) din regulamentul financiar pot, inter alia, să aibă una din următoarele forme: (a) acordarea în folos propriu sau altora de avantaje nejustificate, directe sau indirect”.
De asemenea, conform art. 13 din Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind Codul de conduit pentru funcționarii publici, ”conflictul de interese apare atunci când funcționarul public are un interes personal care influențează, sau pare să influențeze, îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu imparțialitatea și obiectivitate. Interesele private ale funcționarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa (…).
În definirea conflictului de interese Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) are în vedere faptul că fiecare oficial public, în calitate de cetățean privat, are și un interes legitim. În acest sens, conflictul de interese nu poate fi evitat sau interzis, ci trebuie definit, identificat și gestionat. Din perspective OECD, conflictul de interese presupune un conflict între atribuțiile publice și interesul privat al unui oficial public, în care interesul generat de calitatea de persoană privată poate influența necorespunător realizarea atribuțiilor sale oficiale. Conflictul de interese poate fi generat și în cazul în care oficialul public are acces la anumite informații din interiorul organizației publice, care nu sunt disponibile publicului, și pe care le poate utiliza pentru obținerea unor avantaje patrimoniale. În acest caz, oficialul public poate folosi calitatea sa publică pentru obținerea unui câștig privat.

Astfel, în calitate de director al DSP Iași, dl. Cepoi Vasile a semnat Acordul de parteneriat nr. 146/06.08.2009, angajând instituția pe care o conducea la acea dată ca și partener în proiectul ”Calitate și performanță în sistemul sănătății publice din România” derulat prin Fundația Amfiteatru, alături de Colegiul Medicilor din România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași și S.C. Info Educația S.R.L.
Prin semnarea Acordului de parteneriat, în calitate de ordonator de credite, a beneficiat de date și informații privind posibilitatea obținerii de venituri suplimentare încheind ulterior, cu Fundația Amfiteatru, 1 (unu) contract individual de muncă și 2 (două) contracte de prestări servicii, de pe urma cărora a obținut venituri totale de 154.106 lei.
Prin semnarea actului adițional nr. 2/28.12.2010, dată la care domnul Cepoi desfășura activitatea de director de programe în cadrul Fundației Amfiteatru simultan cu funcția de director executiv la DSP Iași – cu atribuții de ordonator de credite conform Legii finanțelor publice nr. 500/2002 și a Ordinului Ministrului Sănătății 1078/2010 privind privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, se modifică prevederile Contractului de finanțare în sensul transferării sumelor de bani angajate inițial de partenerul 1, respectiv DSP Iași, către beneficiar, în speță Fundația Amfiteatru, precum și a responsabilităților cu privire la angajarea de resurse umane, fiind create astfel premisele și condițiile financiare suficiente pentru angajarea d-lui Cepoi Vasile de către Fundația Amfiteatru, Beneficiarul proiectului, în baza unui contract individual de muncă și a două contracte de prestări servicii, obținând venituri totale de 154.106 lei.
De asemenea, potrivit adresei nr. 21452/10.05.2012 a Administrației Finanțelor Publice Iași, dl. Cepoi Vasile a obținut venituri de natură salarială în anul 2011 și de la angajator S.C. Info Educația S.R.L.,partener în cadrul aceluiași proiect, în cuantum de 6.300 lei.
Mai mult, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași, a angajat-o în același proiect și pe soția d-lui Cepoi Vasile, d-na Cepoi Fănița, aceasta obținând de asemenea venituri salariale de 31.230 lei ca urmare a activităților desfășurate în cadrul proiectului.

Pe aceste considerente apreciem că aspectele de mai sus reprezintă indicii privind încălcarea legislației penale, respectiv:
Existența unor indicii privind posibila încălcare a legislației penale în sensul art. 13^2 (infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice (…) dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani) cu trimitere la art. 248 Cod penal (Fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei unități din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani) coroborat cu art. 12 lit. b) (Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, întrucât, prin semnarea Acordului de parteneriat și angajarea DSP Iași ca partener în proiect, dl. Cepoi Vasile a intrat în posesia unor informații din interiorul instituției publice pe care le-a utilizat ulterior pentru obținerea unor avantaje patrimoniale sub formă de remunerație, fiind angajați în proiect atât dumnealui, cât și soția, în calitate de director de proiect și trainer audit calitate, respectiv asistent de proiect, conturându-se astfel premise în sensul inexistenței unei selecții pe criterii obiective.
Existența unor indicii privind posibila încălcare a legislației penale în sensul art. 2531 Cod penal (care definește conflictul de interese ca fiind fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, îndeplinește un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soțul său) întrucât, în calitate de director al DSP Iași, dl. Cepoi Vasile a participat la luarea unei decizii, prin semnarea Acordului de parteneriat nr. 146/06.08.2009, angajând instituția pe care o conducea ca și partener în proiectul ”Calitate și performanță în sistemul sănătății publice din România” derulat prin Fundația Amfiteatru, alături de Colegiul Medicilor din România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași și S.C. Info Educația S.R.L., ulterior, atât persoana evaluată, cât și soția, fiind angajați în cadrul proiectului și obținând venituri de natură salarială de la beneficiarul poiectului și de la partenerii S.C. Info Educația S.R.L. și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași.
Existența unor indicii privind posibila încălcare a legislației penale în materia infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene în sensul art. 18^2 alin. (1) (Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, prin redirecționarea unor fonduri către persoana evaluată și soția acestuia sub forma de remunerație, în condițiile în care s-au conturat premise în sensul inexistenței unei selecții pe criterii obiective.

Concluzii

Având în vedere cele de mai sus, întrucât aspectele constatate în urma analizării documentelor constituie indicii privind săvârşirea infracțiunilor prevăzute de art. 13^2 și de art. 12 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, a infracţiunii de conflict de interese prevăzută de art. 2531 Cod Penal, precum și a infracțiunii împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene, prevăzută şi sancţionată de art. 18^2 alin. (1), precum și, în temeiul art. art. 10 lit. f) și art. 21 alin. (4) din din Legea nr. 176 /2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative,

DISPUN

Sesizarea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție în vederea efectuării de cercetări cu privire la sâvârşirea de către dl. Cepoi Vasile a infracţiunii asimilată faptelor de corupție prevăzută de art. 13^2 și a infracțiunii prevăzută de art. 12 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, a infracţiunii de conflict de interese prevăzută de art. 2531 C.pen, precum și a infracțiunii împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene prevăzută de art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
Comunicarea unui exemplar al Raportului de evaluare d-lui Cepoi Vasile.

P


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/oanacom/turcescu.ro/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

17 gânduri despre “Zi-le, dom’ Cepoi!”

 1. Fratioare,ce natie de dobitoci suntem oare,daca ni se arata in timp util ce urmeaza sa ni se intample si noi ne amuzam si omoram emisarul?D-ule Turcescu,stiti de ce nu s-a batut moneda pe plagiatul lui Ponta?Pentru ca mai este putin si o sa avem licentiati si in ultimul catun si care vor dori sa devine si dottore,indiferent de mijloace.Tara asta este corupta pana in maduva ei si mentorii au ajuns din nou la putere.Cepoi asta e un alt sarac dornic sa-si ia un iaht,probabil si, daca in guvernul Boc au fost doi,Udrea si Videanu,uitati cati s-au perindat in guvernul Plagiat in doar 6 luni?Pacat!

 2. Din Tribune de GENEVE
  http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/magnat-carpates-enquete-geneve/story/29105539
  Justice
  Un magnat des Carpates sous enquête à Genève

  Par Fedele Mendicino . Mis à jour le 12.11.2012

  Une riche famille genevoise estime avoir été spoliée de 70 millions d’euros en Roumanie

  Les héritiers d’un financier genevois se battent depuis des années pour récupérer quelque 70 millions d’euros (environ 85 millions de francs) auprès d’un homme d’affaires suisse actif en Roumanie dans le sport, le vin, le lait et l’eau minérale. Selon nos renseignements, le procureur Marc Tappolet a mis en prévention ce magnat des Carpates pour gestion déloyale.

  «Il a eu sa part»

  Aux yeux de la famille du défunt, décédé en 2008, le prévenu l’aurait spolié en 2007 lors de la vente d’une entreprise à une société française de produits laitiers. Le 7 décembre, le magistrat doit d’ailleurs entendre le PDG de cette entreprise française. Cette audience pourrait accélérer l’enquête ouverte en 2009 après la plainte des héritiers. Ils estiment que le prévenu a bâti sa fortune en profitant de la maladie mentale du patriarche. Les deux hommes se connaissaient depuis le début des années 90. Le financier est alors considéré par le prévenu comme son «père spirituel». Ce dernier investit en Roumanie et, sur place, le prévenu dirige les affaires. Il a la confiance du financier.

  En 2002, le duo revend une société d’eaux minérales à une multinationale du soda. Mais d’après la plainte, le prévenu, qui investira une partie de l’argent pour développer son entreprise de produits laitiers, n’aurait pas redistribué les gains à parts égales. «Il a eu sa part (…) Il a été satisfait, on invente des problèmes», rétorque le suspect durant l’instruction.

  Sa santé se détériore

  Défendus par Mes Ador, Bauer et Halaucescu, les héritiers n’en démordent pas: l’homme d’affaires aurait dilué les participations de son associé de 50% à 8% entre 2004 et 2007. Mais le prévenu explique cette dilution par le retrait progressif voulu par son partenaire commercial dès 2002.

  La santé du patriarche se détériore dès 2005. Année où il perd toute capacité de discernement, disent ses héritiers. D’après eux, les affaires ne s’interrompent pas entre les deux hommes. Le prévenu lui rend régulièrement visite à Genève. La famille n’est pas informée du contenu des réunions. Version du suspect en audition? Son associé avait toute sa tête jusqu’à la fin de 2006 et il ne voulait pas impliquer les siens: «Aujourd’hui, j’en paie le prix.»

  En 2007, les plaignants vendent au prévenu les parts du patriarche pour un million d’euros. Ils se sentent floués car le suspect leur aurait fait croire qu’il était alors au bord de la faillite, alors qu’il aurait revendu plus tard son entreprise agroalimentaire pour 80 millions d’euros. Le prévenu conteste les faits reprochés: les plaignants auraient «paniqué en voulant retirer leurs avoirs et toucher de l’argent». Il n’aurait jamais tenu à reprendre les parts de l’aîné en 2007: «Mon client leur a dit qu’il fallait attendre, c’est eux qui ont quand même voulu vendre, résume son avocat, Me Woodtli. La famille a même mandaté un expert pour analyser les affaires en Roumanie et récupérer des investissements. Cette affaire est éventuellement civile, pas pénale.»

  Classement annulé

  Mais aux yeux des héritiers, le prévenu, présumé innocent, a caché la valeur réelle de ses affaires. Pire, dénoncent-ils, avant 2007, il était déjà en négociation avec le futur repreneur français. Le suspect, lui, considère avoir subi «dès 2006 une véritable déclaration de guerre et des humiliations» des plaignants.

  Pourquoi a-t-il été mis en prévention si tard? «Le procureur avait dans un premier temps classé le dossier (ndlr: en 2011)», précise Me Woodlti. Le magistrat estimait alors que l’affaire se résumait à un litige civil. La famille, défendue à l’époque par l’ex-avocat Olivier Jornot, s’en est plainte auprès de la Chambre pénale de recours. Moralité: cette instance a prié le procureur de mener plus d’investigations. C’est à la suite de cet arrêt que Marc Tappolet a inculpé le prévenu. (TDG)

  Créé: 12.11.2012, 22h01

  1. @
   Robert TURCESCU

   Astept cateva comentarii !!!
   Cordialement

   Stiti despre cine este vorba ?

   Am sa incerc impreuna sa gândim, sa fie oare Elvetianul de origine elena care a trecut pe la Rapid, ape in Bucovina, si curând a intrat in producerea si desfacerea de un bun vin rosu, cabernet.

   Ce parere aveti ?

 3. O noua FACATURA de marketing electoral este in curs de pregatire, CITOSTATICELE !!!

  USL specialist in FACATURI ANTI NATIONALA !!!
  ARAFAT cel care care a aprins fitilul debarcarii guvenelor BOC si UNGUREANU isi scoate ASUL din buzunar cu CITOSTATICELE in schimbule de voturi.

  CE MARSAVIE, guvernul Victor PONTA a stopat CITOSTATICELE SPECIA (Vasile CEPOI ) ca sa le scoata in plina campanie pe piata „salvand” bolnavii de cancer si sa creeze imaginea de salvatori a NATIUNII

  MINCIUNA !!!

  Iata unde duce aceasta obsesie politica a USL condamnarea unei NATIUNII pentru a salva incompetenta acestui guvern PONTA.

  Pretul acestor medicamente este de 4 ori mai mare ca SPANIA

 4. Mai tigane din Trivale, nu vezi ca esti penibil ?
  Ai tu statura dlui doctor ? Ai tu scoala si rezultate comparabile ?
  Vai de capu` tau de corturar nomad, devenit sedentar de curand.

 5. Buna ziua Robert T.

  Locuiesc in USA. Urmaresc cu mare interes viața politica in România, online. Aprecieri pentru cris ce faci/face-ți la B1. Efortul vostru in general, dar mai cu seama in vara trecută (vara nebuniei). Profesionalismul vostru va aduce roade. Fiti tari!! Tineti-o înainte cu darzanie! Dacă nu o veți face voi care ați dovedit ca puteți, mă întreb. CINE VREA SA LUPTE CU GOLANIILE FĂCUTE DE ACEI CARE CICĂ ” VOR BINELE ROMANILOR”

  Nota:

  In acest moment situl vostru, cred, este atacat de virus. Nu mai pot intra pe emisiunile voastre. Mă refer la faptul ca NU mai ajung sa va accesezi pe IPhone 4s. Aceasta sa întâmpla de ieri dimineața ( timpul USA / NW.
  Nu sunt un specialist in IT . Sunt doar un consumator bucuros al tehnologiei.
  Poate puteți voi face ceva.
  Alte Situri nu fac probleme. Aceasta se întâmpla doar pe b1tv.

  Cu multă apreciere,

  Nelu

 6. doi oameni s-au sacrificat,pentru ce,nu suntem oameni.De ce tara asta s-a sacrificat ne-am obisnuit sa spunem Dumnezeu sa-i odihneasca sau Ingerii s-au dus la cer,recesiune,peostie,interese,nu stiu sunt obosit de tara asta amar,durere,amnistie,superimunitate,avion de 11 locuri pentru demnitari,licitatii imputite.Eu nu sunt vinovat este celalalt sau celalalt care a fost din guvernarea alalalta adr cu totii suntem bolnavi,nu stiun cine este responbili fiindca altii sunt responsabili.Imi este scarba,ei sunt bolnavi si noi suntem bolnavi,ei din interes ,noi din dezinteres,Dumnezeu sa-i odihneasca in pace.

 7. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly.

  I’m not sure why but I think its a linking
  issue. I’ve tried it in two different internet browsers and
  both show the same results.

 8. A powerful share, I simply given this onto a colleague who was doing somewhat analysis on this. And he the truth is purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love reading extra on this topic. If possible, as you develop into experience, would you mind updating your weblog with extra details? It’s highly useful for me. Huge thumb up for this weblog publish!

 9. Hey very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also…I am happy to find a lot of useful information here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *